EA-Design

PRIVACYVERKLARING EA-DESIGN

In deze privacyverklaring worden de volgende definities gebruikt:
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG.

 DE PERSOONSGEGEVENS DIE EA-DESIGN GEBRUIKT:
EA-Design verwerkt uw persoonsgegevens als u klant bent van EA-Design of via het contactformulier contact met ons opneemt. EA-Design verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Deze gegevens worden door uzelf gegeven of komen via het contactformulier via een email bij EA-Design binnen en worden zorgvuldig en vertrouwelijk bewaard binnen EA-Design en zijn alleen inzichtelijk
voor EA-Design.
Als u klant bent bij EA-Design dan verwerkt EA-Design ook gegevens m.b.t. het maken van de website
(FTP en databasegegevens om de site te kunnen maken). Deze worden door u verstrekt en ook zorgvuldig en vertrouwelijk bewaard binnen EA-Design en zijn alleen inzichtelijk voor EA-Design. De site
van EA-Design maakt geen gebruik van cookies.
EA-DESIGN VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS VOOR:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
EA-Design verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten EA-Design zonder uw
toestemming.
PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
EA-Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
van persoonsgegevens: voor facturatie volgens de wettelijk verplichte minimale termijn van 7 jaar.
Website gegevens uiterlijk 3 jaar tenzij u regelmatig gebruikt maakt van onderhoud door EA-Design.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EA-Design. Ook heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ea-design.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo
snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. EA-Design wil u er tevens op wijzen dat
u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
EA-Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met EA-Design. Uw persoongegevens worden door EA-Design alleen online bewaard voor de bestellingen. Als u uw gegevens verwijderen wilt, neem contact op.

Privacyreglement EA-Design versie mei 2020